Om personuppgifter

Hur vi behandlar dina personuppgifter!

Vi som folkhögskola försöker minimera vår behandling av personuppgifter. Detta för att leva upp till andan i Dataskyddslagen och Dataskyddsförordningen.

Vi samlar in uppgifter för dem som söker till våra kurser, söker jobb hos oss och självklart uppgifter om våra studerande och vår personal. De uppgifter vi tar in är sådana som vi är ålagda att registrera för att rapportera våra kurser eller som arbetsgivare. Uppgifterna registreras i huvudsak i våra skol- eller personaladministrativa system.

De uppgifter som samlas in är både de vanliga såsom namn, kontaktuppgifter och personnummer, men ibland också känsligare uppgifter som närvaro på våra lektioner, studieomdömen och sjukdom.

Uppgifterna rapporteras i sin tur vidare till olika organisationer och myndigheter. Här följer några exempel på vilka vi har skyldighet att rapportera till:

För studerande:

 • Statistiska centralbyrån (SCB)
 • Folkbildningsrådet
 • Centrala studiestödsnämnden (CSN)
 • Landstinget/Regionen inom vilken du är folkbokförd
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

I vissa fall bedriver vi utbildningar på uppdrag av Arbetsförmedlingen eller din hemkommun. Då har vi rapporteringsskyldighet dit. Vi genomför också projekt, med i regel offentlig finansiering, där vi är skyldiga att redovisa vad vi genomfört.

Den rättsliga grunden för att registrera och rapportera dessa uppgifter vilar på det som Dataskyddsförordningen kallar Allmänt intresse och myndighetsutövning (Artikel 6.1 e).

I vissa fall grundar sig registreringen på andra lagar eller regler.

För personal:

 • Skatteverket
 • SCB
 • Försäkringskassan
 • Försäkringsbolag
 • Pensionsmyndigheter
 • Med flera

De flesta skyldigheter har vi som alla arbetsgivare utifrån skattelagstiftning, lagen om anställningsskydd, arbetsmiljölagen, diskrimineringslagen, jämställdhetslagen etc. Men vi har också en del specifika regler som gäller utbildningsanordnare. Till exempel är vi skyldiga att redovisa lärarnas kompetens till SCB.

Handlingar och personuppgifter sparas så länge grunden för hantering kvarstår eller till dess att skyldigheten upphör. Vi är exempelvis skyldiga att spara deltagarnas studieintyg i 50 år enligt arkivlagen och personalens anställningsbevis till dess att individen fyllt 67 år enligt lagen om anställningsskydd. Ansökningar till kurser eller anställningar sparas i enlighet med diskrimineringslagens preskriptionsregler. Övriga uppgifter om studerande rensas när deltagaren slutat och kurserna är slutrapporterade.

Om du tror att du finns registrerad hos oss och vill veta vad vi registrerat kontaktar du vår expedition och begär ut information om det. Då kommer du att få svar inom 1 månad i vilka register du finns hos oss och varför. Du kan även kontakta expeditionen om du vill ha mer information om vår personuppgiftshantering.

Personuppgiftsansvarig är:

Västerås folkhögskola
Orgnr 878002–0684
Kristinagatan 12,
724 61 Västerås
021-14 05 07
info@vfhsk.se

Om du vill ha mer information om dataskyddsförordningen eller vill rikta anmärkning mot vår hantering av dina uppgifter kan du kontakta Datainspektion som är tillsynsmyndighet
www.datainspektionen.se