“Bosnien-projektet”

Publicerat: 11 maj

Västerås folkhögskola är projektpartner i Youth empowerment partnership program i staden Tuzla där organisationen Tuzla Community Foundation (TCF) står för genomförandet.

Samarbetet inleddes sommaren 2014 då pedagoger och deltagare från Västerås folkhögskola besökte TCF. Vi blev otroligt väl mottagna och lärde oss massor om hur de arbetar, situationen i landet och Tuzla-kantonen.

Därefter har studieresor i båda riktningarna fördjupat kontakterna med TCF och deras samarbetspartners. Skolan har startat en valbar kurs med inriktning på Bosnien och vi förbereder oss inför en ny resa med kursdeltagare under våren 2016.

Tuzla Community Foundation och projektet

Projektets långsiktig mål är att uppmuntra medborgare i Tuzla att bli mer aktiva i sin egen utveckling och i utvecklingen av sitt samhälle.

Målsättningen för TCF är att stödja det civila samhället i Tuzla genom egenmakt och deltagande för unga, ökat inflytande i det lokala samhället och främjande av aktivt medborgarskap samt främjande av livslångt lärande och tillgång till utbildning.

deltagare från Västerås folkhögskola framför Agora centerTCF stödjer flera organisationer och initiativ som ligger väldigt nära folkbildningen i fråga om praktik och tankegods. Ett sådant är Agoracenter där det ordnas kurser, föreläsningar och andra aktiviteter i studiecirkelform. Verksamheten styrs av lokalinvånarnas egna önskemål och ger möjligheter för marginaliserade grupper att utbilda sig och påverka samhällsutvecklingen.

Som en följd av dessa erfarenheter har tankarna på en folkhögskola vuxit fram. Vuxenutbildningen och folkbildningen har dock en mycket svag ställning inom utbildningssektorn i Bosnien. I praktiken saknas motsvarigheter till Komvux och folkhögskola. Det senare är något TCF vill förändra.

Folkbildningens idé och praktik skulle kunna bidra mycket till demokratisering, inkludering och stärkandet av medborgerliga initiativ i Tuzla-kantonen och BiH som helhet.

Mot denna bakgrund är TCF mycket intresserade av hur det svenska utbildningssystemet är utformat. De ser att det finns en stor potential i folkbildningen och vill veta mer om hur den vuxit fram och hur den fungerar i dag i Sverige.

I samarbete med TCF vill vi:

– verka för hållbara institutioner för folklig bildning och medverka i utvecklingen av en folkhögskola (lärande för aktivt medborgarskap).

– arbeta för att förverkliga det aktiva glokala medborgarskapet.

– arbeta för att förverkliga vuxnas rätt till lärande som en rättighet i sig och som en förutsättning för att kunna hävda andra rättigheter.

I samarbetet händer följande:

  • Valbar kurs

På skolan har vi under våren 2016 startat en valbar kurs med inriktning på Bosnien.

Kursen vänder sig till alla som vill och har som slutmål att deltagarna reser till Tuzla i maj 2016. Syftet med kursen är att förankra projektsamarbetet bland fler deltagare, öka kunskapen om Bosnien-Herzegovina samt att öka antalet deltagare på skolan som vill arbeta med projektet på olika sätt. Kursen berör historia, nutida situation, kultur, språk och inte minst biståndskunskap och ökad kunskap om civilsamhället både i BiH och Sverige. Under höstterminen 2016 kommer en liknande valbar kurs att arrangeras.

Den valbara kursen leder till ett antal nya kontaktytor för vår skola och projektet. Exempelvis har vi samarbetat med Roland Kostic vid Uppsala universitet. Under våren kommer även en representant för Hyresgästföreningen med projekt i Tuzla att medverka.

  • Studiebesök från Tuzla

Under en vecka i mars 2016 besökte en engelskpedagog från Agoracenter vår folkhögskola. Syftet var att studera hur vi arbetar pedagogiskt på folkhögskolan, få ökad kännedom om folkbildningen i Sverige, etablera fler kontaktytor med pedagoger på folkhögskolan, diskutera det fortsatta samarbetet samt informera om Agoracenter och den aktuella situationen i BiH.

Ett första besök från Bosnien ägde rum våren 2015. Jasna Jasarevic, ansvarig för TCF, besökte skolan tillsammans med Amila Dedovic som är aktiv i ungdomsprojektet Youth Bank. Ett av många projekt som TCF stödjer.

  • Studieresa till Tuzlastudiebesök i tuzla

I maj 2016 kommer tio deltagare och två pedagoger att resa till Tuzla. Syftet är att studera hur vår partner TCF arbetar, möta representanter för det lokala civilsamhället, få mer kunskap om Tuzla som stad samt att jobba med dokumentation.

Ett andra syfte är också att våra deltagare och pedagoger etablerar fler kontaktytor i BiH för att stärka det framtida samarbetet och folkbildningens roll i landet. Förhoppningen är också att fler av våra deltagare etablerar personlig kontakt med unga vuxna inom civilsamhället i BiH.

Den första resan ägde rum sommaren 2014 och därefter genomfördes en uppföljningsresa hösten 2015.

  • Pedagogiskt utbytesid8

Vi har etablerat ett nära samarbete med Agoracenter. Vi har aktivt deltagit i deras kvällskurser och diskuterat med deras studiecirkelledare. Ett svarsbesök ordnades våren 2016 när Alma Imamovic, pedagog på Agora center, besökte skolan under en vecka.

I samband med vistelserna i Tuzla har vi träffat MIOS, Pedagogiska institutet i Tuzlakantonen och besökt skolor.

MIOS jobbar med Open Schools och försöker stimulera alternativa pedagogiska modeller och verksamheter.

  • Informationsaktiviteter

Under hela 2016 ska folkhögskolan aktivt informera om vårt projektsamarbete. Det sker bland annat i samband med temadagar och kulturaktiviteter. Planer finns också på insamlingar till förmån för Tuzla samt att använda projektet mer aktivt i övrig undervisning i exempelvis historia, konfliktlösning, flyktingskap och integration. Deltagarna på studieresan till Tuzla kommer också att få till uppgift att dokumentera och presentera vad de varit med om för övriga deltagare på folkhögskolan.

Folkhögskolan och aktivt medborgarskap

Folkhögskolorna är lämpliga aktörer i arbetet för ett aktivt medborgarskap utifrån sitt demokratiuppdrag, sin engagerade personal, sin mångfald av deltagare, sin kursplanefrihet, sina erfarenheter av kurs- och projektverksamhet, sina nationella och transnationella kontaktnät samt sitt brobyggande mellan utbildning, bildning och civil samhälle. Och därmed också i arbetet för en globalt hållbar utveckling.

sid5Inom det internationella utvecklingssamarbetet använder många av civilsamhällets organisationer folkbildningens metoder för att verka för demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och miljö. Däremot är det få som arbetar för permanenta strukturer för vuxnas rätt till lärande och skapar långsiktiga förutsättningar för detta. Vuxenutbildningen och folkbildningen har generellt en svag ställning inom utbildningssektorn i många länder. Det gör att dess strategiska potential för en hållbar utveckling inte utnyttjas.

I Sverige är kopplingen mellan civilsamhällets organisationer och en permanent struktur för folkbildning, dvs folkhögskolor och studieförbund, bland de starkaste i världen. Vi kan bidra med dessa erfarenheter och stärka olika samhällens demokratiska processer genom att ge stöd till långsiktigt hållbara former för vuxnas lärande både kopplat till civilsamhällets organisationer och till offentliga institutioner.

Folkhögskolorna i Sverige utgör en nationell struktur för folklig bildning och kan därigenom bidra till att öka kunskapen om globalt aktivt medborgarskap, ge röst åt samarbetspartners i andra länder, bilda opinion och arbeta praktiskt för en hållbar utveckling i Sverige och i världen.

För att stärka vuxenutbildningen och vuxnas rätt till lärande krävs många samverkande faktorer: lagstiftning, strukturer, institutioner och offentlig finansiering. Vår förhoppning är att med detta projekt kunna stärka folkbildningens roll i Sveriges bilaterala utvecklingssamarbete generellt och särskilt i Bosnien.

Strategi – tre spår

Avslutningsvis några tankar kring den strategi vi anser kan vägleda oss i det fortsatta samarbetet med TCF.

  • Pedagoger. Att fortsätta med ett pedagogiskt utbyte mellan folkhögskolan och TCF:s samarbetsorganisationer inom vuxenutbildningen, exempelvis Agora center.
  • Deltagare. Ett fortsatt utbyte mellan deltagare. För skolan handlar det om deltagare i den valbara Bosnienkursen. I Tuzla handlar det om deltagare i Youth Bank, Labirint, cirkeldeltagare vid Agora center och andra organisationer som TCF samarbetar med inom civilsamhället.
  • Styrelse. Genom att involvera skolans styrelse kan arbetet för att etablera permanenta strukturer för vuxnas rätt till lärande i Bosnien stärkas.

 

Text och bild: Jan Pettersson
jan.pettersson@vfhsk.se

 

Se även tidigare artiklar i ämnet.

Besök från Bosnien (21 april 2015)

Lyckad studieresa till Bosnien (16 nov 2015)

Intervju med Alma Imamovic, lärare från Bosnien (23 mars 2016)

Bosnien