SeQF

Lärandemål kopplat till SeQF nivå 2 respektive nivå 4

SeQF (Swedish Qualification Framework) bygger på en gemensam europeisk referensram för kvalifikationer och syftar till att synliggöra allt resultat av lärande oavsett om det sker genom utbildning, i arbetslivet eller fritiden. Med SeQF blir det lättare att jämföra kvalifikationer från både studier och arbetsliv både nationellt och internationellt.

SeQF-kvalificering innebär en rättighet för dig som studerande att få ett intyg om nivå på avslutad utbildning på Allmän kurs på folkhögskola.

Skolans syn på kunskaper, färdigheter och kompetenser bygger på alla människors förmåga och rätt att lära och utvecklas under hela livet. Kunskaper, färdigheter och kompetenser är processer som skapas i mötet mellan olika erfarenheter, mellan det bekanta och obekanta. Vi ser människan som en social varelse som behöver mötet och samspelet med andra för att utvecklas och lära nytt.

Skolan följer kontinuerligt upp och utvärderar dina läranderesultat. Genom ett aktivt mentorskap har du som studerande kontinuerliga utvecklingssamtal där läranderesultat och personlig utveckling diskuteras. Du som studerande får tydlig information om riktlinjer för behörigheter i respektive ämne, studieomdömet samt lärandemål för SeQF.

Skolans övergripande mål med allmän kurs är:

 • Att minst 90 % av deltagarna som fullföljer sin planerade studietid uppnår behörigheter för yrkeshögskola eller högskola.
 • Att möjliggöra ett utvecklat ansvarstagande hos deltagarna.
 • Att deltagarna tar ansvar och följer upp de individuella studiemålen.
 • Att ta tillvara och öka engagemanget för vårt samhälle bland deltagare och pedagoger.
 • Att bibehålla en mångfacetterad lärandemiljö med ett ämnesövergripande och tematiskt arbetssätt.
 • Att verka för en gemensam arbetsmiljö som ständigt utvecklas och förbättras av såväl pedagoger som deltagare.
 • Att utveckla olika former av deltagarinflytande samt öka återkopplingen till deltagarna.

Skolans formella mål med allmän kurs är:

 • Att du som studerar på grundläggande nivå ges möjlighet att uppnå behörighet för att studera på gymnasienivå och att du får med dig kunskaper, kompetenser och färdigheter som motsvarar SeQF nivå 2.
 • Att du som studerar på gymnasienivå ges möjlighet att uppnå grundläggande behörigheter för att studera vidare på högskola/universitet eller yrkeshögskola och att du får med dig kunskaper, kompetenser och färdigheter som motsvarar SeQF nivå 4.

SeQF nivå 2 – Allmän kurs på grundskolenivå

När du uppnått godkända resultat motsvarande grundskola på Västerås folkhögskolas allmänna kurs får du ett SeQF-intyg (nivå 2). Intyget kan användas för studier i Europa. SeQF nivå 2 säkerställer att du som studerande uppnått vissa läranderesultat av kunskaper, färdigheter och kompetenser.

I Allmän kurs på grundskolenivå (SeQF nivå 2) ingår:

 • Svenska grund/Svenska som andraspråk grund
 • Samhällskunskap grund
 • Engelska grund
 • Matematik grund

 Kunskaper, färdigheter och kompetenser (SeQF nivå 2)

 Du som deltagare på Västerås folkhögskola bedöms utifrån nedanstående läranderesultat av kunskaper, färdigheter och kompetenser. Du som studerande bedöms utifrån att du:

 • Kan visa förståelse för ett ämnesövergripande och tematiskt arbetssätt
 • Kan använda verkligheten som underlag för en omvärldsanalys
 • Kan visa intresse för ett samhällsengagemang både i och utanför skolan
 • Kan delta i grupparbeten, gruppdiskussioner och gruppredovisningar
 • Kan övergripande redogöra för hur arbetsmarknaden fungerar
 • Kan ifrågasätta fakta samt visa på en förmåga att vara källkritisk
 • Kan relatera till det demokratiska arbetssätt som genomsyrar hela verksamheten, bland annat genom ett deltagarstyrt arbetssätt, och koppla det till ett tydligt demokratiskt tänkande.
 • Kan ta till dig ett inkluderande synsätt på våra medmänniskor samt visa respekt för våra olikheter
 • Kan visa ett självständigt förhållningssätt med förmåga att värdera din egen insats utifrån de egna uppgifterna som utförts
 • Kan visa på grundläggande kunskaper inom minst ett främmande språk inom något aktuellt arbets- eller studieområde

SeQF nivå 4 – Allmän kurs på gymnasienivå

När du uppnått godkända resultat motsvarande gymnasieskola på Västerås folkhögskolas allmänna kurs får du ett SeQF-intyg (nivå 4). Intyget kan användas för studier i Europa. SeQF nivå 4 säkerställer att du som studerande uppnått vissa läranderesultat av kunskaper, färdigheter och kompetenser.

I Allmän kurs på gymnasienivå (SeQF nivå 4) ingår:

 • Svenska
 • Samhällskunskap
 • Historia
 • Religionskunskap
 • Matematik
 • Naturkunskap
 • Engelska

Särskilda kurser och andra kurser på gymnasienivå kan förekomma.

Kunskaper, färdigheter och kompetenser (SeQF nivå 4)

Du som deltagare på Västerås folkhögskola bedöms utifrån nedanstående läranderesultat av kunskaper, färdigheter och kompetenser. Du som studerande bedöms utifrån att du:

 • Kan tillägna dig ett ämnesövergripande och tematiskt arbetssätt
 • Kan använda verkligheten som underlag för en fördjupad omvärldsanalys
 • Kan visa ett fördjupat intresse för ett samhällsengagemang både i och utanför skolan
 • Kan aktivt delta i grupparbeten, gruppdiskussioner och gruppredovisningar
 • Kan ansvarsfullt samarbeta med andra och i begränsad utsträckning leda och utvärdera andras arbete
 • Kan visa insikt och förståelse om hur arbetsmarknaden fungerar
 • Kan ifrågasätta fakta samt visa på en konkret förmåga att vara källkritisk
 • Kan ta till dig det demokratiska arbetssätt som genomsyrar hela verksamheten, bland annat genom ett deltagarstyrt arbetssätt, och utveckla det till ett tydligt demokratiskt tänkande.
 • Kan tillämpa ett inkluderande synsätt på våra medmänniskor och visa respekt för våra olikheter
 • Kan visa förmåga att välja och använda relevanta begrepp, teorier, modeller, verktyg och metoder inom ett arbets- eller ett studieområde
 • Kan uppvisa goda kunskaper i att följa instruktioner och utföra definierade praktiska och teoretiska uppgifter inom givna tidsramar
 • Kan visa på kommunikativ förmåga inom minst ett främmande språk inom aktuellt arbets- eller studieområde
 • Kan ta initiativ, visa på reflektion, samt organisera och genomföra arbete och studier självständigt samt värdera din egen insats

Studieomdöme

Studieomdöme är folkhögskolans bedömning av studier och värdering av din studieförmåga. Dina lärare bedömer din studieförmåga gemensamt. När du är klar med Allmän kurs får du ut studieomdömet skriftligt. Det använder du när du söker arbete, yrkeshögskola, högskola eller annan utbildning. Du kan meddela att du inte önskar få ut ditt studieomdöme.

Följande fyra kriterier vägs in i bedömningen av din studieförmåga:

 • Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa
 • Förmåga till analys, bearbetning och överblick
 • Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier
 • Social förmåga

Du får ett samlat studieomdöme. De olika stegen är:

 • Utmärkt studieförmåga (4)
 • Mycket god – Utmärkt studieförmåga (3,5)
 • Mycket god studieförmåga (3)
 • God – Mycket god studieförmåga (2,5)
 • God studieförmåga (2)
 • Mindre god – God studieförmåga (1,5)
 • Mindre god studieförmåga (1)

Intyg

Genomgången och godkänd utbildning på Allmän kurs genererar studieomdömesintyg med behörigheter, intyg för SeQF nivå 2 eller nivå 4 samt skolans lokala intyg.

Utfärdandet av SeQF-intygen baseras på slutförda studier på grund- respektive gymnasienivå. Under studiernas gång sätts behörigheter av pedagoger. Studierektor ansvarar för att sammanställa behörigheter och kontrollera att omfattningskravet är uppfyllt när intygen skrivs ut. Därefter går intygen åter till ansvariga för den allmänna kursen för dubbelkontroll.

Slutligen undertecknas intygen av rektor.

Utvärdering och revidering

Skolans rutiner för intygande av SeQF utvärderas och revideras årligen i augusti månad. Detta dokument är uppdaterat augusti 2022.

Västerås folkhögskola 2022-08-08