Studerandehandbok

Västerås folkhögskola är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR. Det innebär att vi värnar särskilt om kursdeltagares rättigheter och skyldigheter. Här kan du som deltagare på skolan läsa om policys och regler gällande din skolgång.

Om det skulle vara något du är missnöjd med på skolan eller om du känner dig orättvist behandlad av skolan ska du i första hand vända dig till din mentor eller din linjeledare. I andra hand vänder du dig till rektor. Om du inte tycker att man lyssnar på dig och du vill ifrågasätta skolans agerande kan du vända dig till Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd (FSR)


Alkohol- och drogpolicy

Alkohol- eller drogpåverkade personer skickas hem av rektor/mentor/linjeansvarig efter samtal och klargörande av att detta ej tolereras. När den som uppträtt påverkad återkommer i undervisning ska respektive mentor snarast möjligt ha ett samtal med vederbörande om det inträffade och informera om de normer och krav som gäller. Mentorer informerar rektor om det som inträffat. Om stöd och hjälp i form av vänlig och saklig argumentation inte hjälper ges skriftlig varning om att saklig grund för avskiljande från utbildning kan föreligga. Deltagaren är skyldig att själv medverka till rehabilitering, detta är förutsättningen för att deltagaren ska fortsätta utbildningen. Hjälp och stöd erbjuds – fullständig sekretess skall erbjudas den berörde. Vid kursstart får antagen deltagare skriva på att han eller hon har tagit del av och accepterat skolans alkohol- och drogpolicy på ett särskilt dokument. Ansvariga för att skolornas alkohol- och drogpolicy efterlevs är rektor, mentor och linjeledare.


Ansvarig för utbildningarna

Rektor ansvarar ytterst för verksamheten. Biträdande rektorer och linjeansvariga ansvarar för respektive kurs.


Antagningsprocessen

Hur ansöker jag?

Ansökan görs på skolans hemsida, gå in på respektive kurssida.

Viktiga datum inför antagning

Viktiga datum finns på respektive kurssida.

Hur går antagningsprocessen till?

Allmän kurs
 • Ansökningarna behandlas löpande efter att de kommer in. Varje ansökan registreras av skolans administratör och går därefter till studievägledare och mentorer. Kompletteringar kan behöva göras och kontakt tas med eventuella referenser.
 • Telefonsamtal eller e-postkontakt tas med den sökande för att boka tid för individuellt samtal. Vid detta diskuteras hur den sökande ser på studier och vad man behöver läsa.
 • Beslut om antagning grundar sig på den skriftliga ansökan alternativt på intervju.
 • Beslut om antagning sker av mentorer, studievägledare och arbetslag. I en del fall kan prövoperioder beslutas. I förekommande fall med linjeansvarig/studievägledare.
 • Den sökande får ett skriftligt besked senast fyra veckor efter angiven sluttid för ansökan.
 • Som deltagare på skolans allmänna kurser blir du antagen en termin i taget. Besked om fortsättning lämnas senast två veckor före terminsslut.
Övriga kurser
 • Ansökningarna behandlas efter det att ansökningstiden gått ut. Varje ansökan registreras av administratören och går därefter till kursansvarig. Kompletteringar kan behöva göras.
 • Antagningsprinciper finns på hemsidan för respektive kurs.
 • Beslut om antagning tas av linjeansvarig och arbetslag.
 • Den sökande får ett skriftligt besked senast fyra veckor efter angiven sluttid för ansökan.
 • Som deltagare på skolans särskilda kurser blir du antagen 1 termin i taget.

Deltagarregister

I och med att du godkänner villkoren för antagning, vilket måste ske för att anmälan ska kunna göras, samtycker du till att registreras med personuppgifter i respektive folkhögskolas deltagarregister. Registret används för att lämna uppgifter till SCB, CSN och Folkbildningsrådet samt för att ge information till deltagarna. Folkhögskolorna är skyldiga att till SCB, CSN och Folkbildningsrådet lämna uppgifter om deltagarnas personnummer, utbildningsbakgrund, folkbokföringslän, studietid, om studierna bedrivits i normal takt, samt vilka behörigheter som uppnåtts.


Disciplinära åtgärder

Det är inte vanligt att någon deltagare blir avstängd (inte får vara i skolan under en viss bestämd tid) eller avskiljd (bli avstängd från skolan för gott) från skolan. Normalt blir ingen avstängd/avskiljd utan att först ha fått en skriftlig varning från rektor. Där ska tydligt framgå vad som orsakat varningen och att vederbörande blir avstängd eller avskiljd från skolan om det upprepas. Vad det kan handla om är våld, hot om våld, trakasserier av andra deltagare eller personal, stöld, alkohol/droganvändning på skolan, medvetet förstörande av material som tillhör skolan och liknande. I särskilt allvarliga fall kan deltagaren bli avstängd eller avskiljd omedelbart, alltså utan att först fått en varning. Avstängning/avskiljning beslutas av rektor. Vid för hög frånvaro kan avskiljning ske under pågående termin alternativt blir deltagaren ej återantagen nästkommande termin då platsen ges till annan sökande. Den deltagare som sätter i system att inte betala sin terminsavgift eller på annat sätt inte gör rätt för sig, kan också bli avskiljd från studierna. Avstängning/avskiljande kan överklagas till rektor och därefter till skolans styrelse och därefter till folkhögskolornas studerande rättsliga råd FSR. Överklagan med motivering ska skickas till rektor senast två veckor efter avstängning/avskiljande. Överklagan skickas till rektor@vfhsk.se

Du hittar mer information om folkhögskolornas studeranderättsliga råd på deras hemsida.


Krav för godkänd kurs

Som grund har vi minst 80% närvaro på planerad verksamhet samt att man genomfört förelagda uppgifter med godkänt resultat som krav för att erhålla kursintyg. Vid sjukdom, styrkt av läkare, kan i vissa fall kursintyg ges efter överenskommelse med mentor/linjeansvarig om komplettering.


Krishantering

Deltagarna kontaktar mentor eller rektor/linjeansvarig (som i sin tur gör upp vem som tar hand om de drabbade deltagarna, informerar kontaktpersoner, övriga deltagare och personal). 1. Efter kris/olycka samlas den/de drabbade tillsammans med mentor, rektor/linjeansvarig. 2. Kursen samlas för info om aktuell händelse. 3. Vid olycka/kris under helg kontaktar deltagare rektor. Viktigt att även beakta mindre olyckor utan synliga skador. Det är viktigt att skolorna följer upp och dokumenterar varje olycka/kris ordentligt, inte enbart genom olycksfallsrapport.


Kursintyg

Intyg för genomgången kurs erhålls efter kursens avslutning.


Kurskostnad

Kurskostnader varierar beroende på vad som ingår i kursen. På respektive kurs egna kurshemsida finns information angående eventuella kostnader för respektive kurs. Västerås, Bergslagens och Köpings folkhögskolor har rätt att ställa in en kurs eller ett evenemang vid för litet antal deltagare. Ställs en kurs in har du rätt att återfå betald kurskostnad.


Kvalitetssäkring av kurserna

Utvärderingar genomförs vid all kursverksamhet, enligt folkhögskolornas kvalitetssplan. Vid kurser om 1 termin eller längre, genomförs utvecklingssamtal/mentorsamtal, förutom de regelbundna klassråden och skolråden. Mer information får du vid kursstart. Utvärderingar och utvecklingssamtal/mentorsamtal påverkar innevarande kurs, samt ligger som grund för planering av nästkommande kurs.


Ledighet

1. Ledighet för timmar skall begäras hos och kan beviljas av enskild lärare. 2. Ledighet för hel dag skall begäras hos mentor/linjeansvarig. Mentor/linjeansvarig kan bevilja ledigheten. 3. Ledighet som sträcker sig över mer än en dag skall begäras hos mentor/linjeledare. Begäran om längre ledighet bör begäras minst en vecka i förväg.


Likabehandlingsplan – policy och målsättning

  • Vid Västerås, Bergslagens och Köpings folkhögskolor skall möjligheten till utbildning inte påverkas av kön, religion, sexuell läggning, funktionshinder eller etniskt ursprung.
  • Skolorna skall verka för en jämn fördelning mellan kvinnor och män inom olika utbildningar. Antagning av nya deltagare skall alltid grundas på behörighet till utbildningen. Vid antagning ska jämställdhetsaspekten tas i beaktande. I ett enskilt fall då två sökande bedöms ha likvärdig behörighet skall det underrepresenterade könet i utbildningen prioriteras.
  • Skolorna skall ha en arbetsmiljö som är öppen och respekterande.
  • Skolorna verkar för en levande diskussion i vid bemärkelse om jämställdhetsfrågor.
  • Skolorna eftersträvar en skola där alla får möjligheten att utvecklas efter sina förutsättningar.
  • Skolornas personal skall föregå med gott exempel.

  Sexuella trakasserier, mobbning eller annat som kan uppfattas som kränkande särbehandling accepteras inte och kan leda till att den kränkande förlorar sin utbildningsplats. Om tecken på kränkande särbehandling visar sig har skolan skyldighet enligt arbetsmiljölagen att vidta åtgärder. Den som känner sig kränkt skall alltid känna sig fri att vända sig till rektor, skolchef eller styrelse för att få hjälp.


Om du blir sjuk

Om du blir sjuk eller behöver stanna hemma för vård av barn så måste du redan första sjukdagen anmäla dig både till Försäkringskassan och till folkhögskolan. Till skolan anmäler du dig till din mentor/linjeansvarig eller administratören. Mer information finns på Centrala studiestödsnämnden (CSN) och på Försäkringskassan.


Pedagogiskt stöd vid bristande kunskaper i svenska

För deltagare som inte har svenska som modersmål finns möjlighet att få extra stöttning i svenska antingen genom att välja bort något annat ämne eller genom att frivilligt studera mer än de lektioner som är obligatoriskt för heltidsstuderande.


Regler angående närvaro

För att erhålla studiemedel under pågående kurs, krävs att du studerar med normal studietakt. Om du ej gör detta, måste skolan meddela dig och CSN vid eventuell förändring. Mer information finns på Centrala studiestödsnämnden (CSN).


Regler för användning av skolans datorer och Internet

Datorn är ett studieverktyg, den är alltså avsedd för skolarbete. I skolans olika lärsituationer skall du följa lärarnas instruktioner om hur och till vad du får använda datorn. Om du inte följer lärarens instruktioner, eller på annat sätt använder datorn så det stör inlärningsmiljön har läraren eller annan representant för skolan rätt att stänga av dig från skolans nätverk.


Riktlinjer för studieomdöme och behörighetsgivning

Läs mer i följande dokument:


Studerandeförsäkring

Våra folkhögskolor har en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Trygg Hansa. Försäkringen omfattar olycksskada som drabbar de försäkrade, deltagare på arrangerade kurser, under aktiviteter samt under den direkta färden till och från sådan aktivitet. Handläggare av försäkringsskador är rektor på aktuell folkhögskola.


Studerandeinflytande

På våra folkhögskolor arbetar vi aktivt med studerandeinflytande. Vi har aktiva studerandekårer och som deltagare på skolorna är du representerad i skolans styrelse. Följande möten ingår i vårt arbete med studerandeinflytande:

 • Klassamtal (1 gång per månad) Klassamtalet tar upp för klassen gemensamma frågor. Alla i klassen ska vara närvarande.
 • Skolråd (1 gång per månad) Skolrådet består av representanter från studerandekåren, representanter från varje klass och representanter från personalen. Skolans rektor deltar på Skolrådet.
 • Studerandekåren Skolorna har regelbundna möten med studerandekåren. Vi verkar för och stödjer studerandekåren efter deras behov och önskemål.

Studiematerial

Kostnaden för studiematerial och studieresor ingår inte i kursen (om inget annat anges).


Studiesociala frågor

Allmän information och stöd erhålls i första hand från mentorer och linjeansvariga för utbildningarna. Ytterst ansvariga är rektorer på respektive folkhögskola.


Studieuppehåll

För att erhålla studiemedel under pågående kurs, krävs att du studerar med normal studietakt. Om du ej gör detta, måste skolan meddela dig och CSN vid eventuell förändring. Mer information finns på Centrala studiestödsnämnden (CSN).


Studievägledning

Allmän studievägledning och studieplanering erhålls av linjeansvariga, mentorer i respektive kurs samt av studievägledare.


Tillgänglighet för deltagare med rörelsenedsättning

Skolornas lokaler är anpassade för deltagare med rörelsenedsättning. Det finns också flertalet handikapptoaletter. Dörröppningar och trappor är markerade med kontrastfärger.


Uppdaterad 2021-01-28