Studerandehandbok


Grundläggande information

I studerandehandboken finns ett antal områden, policys och regler som är viktiga för dig som deltagare på Västerås folkhögskola att känna till. Västerås folkhögskola står för en del grundläggande värderingar som bl.a. finns i mål- och verksamhetsplanen:

”Vår människosyn utgår från att varje människa har förmåga och vilja att utvecklas, påverka och ta ansvar. Varje människa har rätt till ett rikt och värdigt liv och ska ha möjligheter att växa utifrån egna behov och förutsättningar.

Vår samhällssyn/demokratisyn bygger på allas lika och unika värde. Vi ser demokratin som en process och en rörelseriktning, inte som ett färdigt system eller givet tillstånd. Vi är övertygade om att samhället bara kan utvecklas när människor ges möjlighet att utvecklas under fria och jämställda förhållanden, där ekologisk och social hållbarhet råder.

Vår kunskapssyn bygger på alla människors förmåga och rätt att lära och utvecklas under hela livet. Kunskap är en process som skapas i mötet mellan olika erfarenheter, mellan det bekanta och obekanta. Vi ser människan som en social varelse som behöver mötet och samspelet med andra för att utvecklas och lära nytt.”

”Folkhögskolan vill nå människor som har en vilja att studera och anser sig passa för folkhögskolans arbetssätt men även människor som vi stödjer i deras motiv till studier. Speciellt viktiga att nå, är de som av olika skäl inte passat i den reguljära skolan, människor i arbetslivet med kort utbildning, de som drabbats av arbetslöshet och kvinnor och män med bristande språkkunskaper. I första hand vill vi nå deltagare från närområdet.

Västerås Folkhögskola vill även arbeta med arbetarrörelsens och medlemsorganisationernas medlemmar för att stärka dem i deras uppdrag att förändra samhället och utveckla folkrörelserna.”

Västerås folkhögskola är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR inom ramen för Folkbildningsrådet. Det innebär att vi värnar särskilt om kursdeltagares rättigheter och skyldigheter.

Om det skulle vara något den studerande är missnöjd med något på skolan eller känner sig  orättvist behandlad vänder man sig i första hand till sin mentor eller den kursansvariga. I andra hand vänder man sig till rektor. Det finns även via klassråd och skolråd möjlighet att framföra kritik. Om man som studerande ifrågasätter skolans agerande och anser att inte skolan lyssnar, kan man vända sig till Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd (FSR)

Se dokument och hemsida:


Om kurserna på skolan


Ansvarig för utbildningarna

Rektor ansvarar ytterst för skolans hela verksamhet, biträdande rektorer, studierektor och arbetslagsledare ansvarar för respektive kurs. Med ansvar menas att man följer de regelsystem som finns från Folkbildningsrådet och andra statliga myndigheter som reglerar vissa frågor samt de mål och regelsystem som Västerås folkhögskola själva beslutat om.


Antagningsprocess långa folkhögskolekurser

Hur ansöker man?

Ansökan görs på skolans hemsida på respektive kurssida. Man kan även ansöka via en pappersansökan.
I förekommande fall kan man få hjälp med ansökan genom att kontakta skolan. Viktigt att alla uppgifter fylls i och kompletteras med tidigare betyg/intyg och personbevis för studier.

Viktiga datum inför antagning

Viktiga datum för sista dag för ansökan finns på respektive kurssida. Förlängning av ansökningstiden kan ske i förekommande fall.

Hur går antagningsprocessen till?

Allmän kurs.

 • Varje ansökan registreras av skolans administratör och behandlas därefter löpande av studievägledare/studierektor.
 • Kontakt tas med varje sökande per telefon eller e-post som angivits i ansökan. Tid för individuellt samtal bokas med sökande. Vid detta samtal diskuteras hur den sökande ser på studier, vad man behöver läsa och vilka framtidsplaner man har. Skolan tar även upp frågan vad det innebär att studera på folkhögskola. Ev. kontakt med referenser tas därefter.
 • Antagningsbeslutet grundar sig på den skriftliga ansökan samt det genomförda samtalet där vi ser till förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Beslutet om antagning sker i samråd med studierektor, kursansvariga, arbetslagsledare och vägledare.
 • Nya sökande får ett skriftligt besked via den mailadress som uppgetts vid ansökan. Deltagare som redan läser på allmän kurs får innan terminens slut ett besked om fortsatta studier.
 • Alla deltagare blir antagna en termin i taget.

Särskild kurs – yrkeskurser.

 • Varje ansökan registreras av skolans administratör och går därefter till ansvariga för kursen samt studierektor som behandlar ansökningar löpande.
 • Kontakt tas med varje sökande per telefon eller e-post. Tid för individuellt samtal bokas med sökande. Vid detta samtal diskuteras hur den sökande ser på studier, vad man behöver läsa och vilka framtidsplaner man har. Skolan tar även upp frågan vad det innebär att studera på folkhögskola och yrkeskurser. Kontakt tas även med eventuella referenser.
 • Antagningsbeslutet grundar sig på den skriftliga ansökan samt det bokade samtalet för bedömning av lämplighet inom det kommande yrket samt förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Beslutet om antagning sker i samråd med studierektor, studievägledare och arbetslag.
 • Den sökande får ett skriftligt besked via den mailadress som uppgetts i ansökan. Deltagare som redan läser på särskild kurs får innan terminens slut ett besked om fortsatta studier.
 • Alla deltagare blir antagna en termin i taget.

Övriga kurser – studiemotiverande folkhögskolekurs och etableringskurs

 • Antagning på Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) och Etableringskurs (ETA) sker löpande i samråd med Arbetsförmedlingen, Af.

Krav för godkänd kurs

 • Allmän och särskild kurs:

Närvaron ska vara minst 80% av planerad verksamhet samt att man genomfört de uppgifter som finns inom kursen med godkänt resultat som krav för att erhålla kursintyg. Vid sjukdom, styrkt av läkare, kan i vissa fall kursintyg ges till deltagare med något lägre närvaro i överenskommelse med kursansvarig, kompletteringar kan då behöva genomföras.

 • Studiemotiverande kurs (SMF) och Etableringskurs:

Närvaro på 80% är riktmärket för att få ett intyg att man har genomgått SMF och etableringskurs. Inga krav på specifika insatser.

 • Övriga folkhögskolekurser:

Intyg ges för alla som genomfört en kortare eller längre folkhögskolekurs som inte kan härledas till allmän eller särskild kurs. Närvaro på 80% är riktmärket.


Kursintyg

Allmän kurs: Intyg för genomgången kurs, med avklarade behörigheter och ett studieomdöme, erhålls efter kursens avslutning. 1) Det formella intyget 2) SEQF intyg och 3) Lokalt intyg. Om kursen avbryts innan några behörigheter eller omdömen uppnåtts skrivs intyg om utförd studietid.

Särskild kurs – yrkeskurs: Intyg för genomgången avklarad kurs, med avklarade moment, praktikperioder och ämnen. Intyg ges när kursen avslutas. Om kursen avbryts i förtid skrivs intyg om utförd studietid på begäran.

SMF och Etableringskurs: Intyg för genomgången kurs med kursinnehåll.

Övriga folkhögskolekurser: Intyg för genomgången kurs med kursinnehåll.

Dokument:


Terminsavgift - kurskostnad

Grunden för alla folkhögskolekurser är att de är kostnadsfria. Deltagare betalar inte för lärar- och lokalkostnader. Folkhögskolorna kan ta ut avgifter för studiematerial exempelvis böcker, lån av datorer, kopiering, studieresor, mat. Västerås folkhögskola har valt att ha låga terminsavgifter för de långa kurserna, allmän kurs och särskild kurs.

Kurskostnader varierar beroende på vad som ingår i kursen. På respektive kurshemsida finns information om terminsavgifter för respektive kurs.


Att ställa in en kurs

Västerås folkhögskola har rätt att ställa in en kurs eller ett evenemang vid för litet antal deltagare. Ställs en kurs in har deltagaren rätt att återfå ev. betald kurskostnad.


Pedagogiskt stöd vid bristande kunskaper i svenska

För deltagare som inte har svenska som modersmål finns möjlighet att få extra stöd i svenska. Vi ger ett generellt stöd för de studerande som har studie- eller språkhinder.


Studiesociala frågor

Studiesociala frågor är en viktig fråga för Västerås folkhögskola och är en del av skolans vardagsarbete. Många punkter i detta dokument tangerar studiesociala frågor. Allmän information och stöd erhålls i första hand från mentorer, studievägledare, arbetslagsledare och kursansvariga för utbildningarna. Möjlighet finns för stöd från kurator. Ytterst ansvarig är rektor.


Studievägledning

Studievägledning delas upp i två delar. Allmän, gruppvis studievägledning sker i grupp och ansvaret för att detta sker ligger på kursansvarig och arbetslaget. Studievägledare hjälper till i arbetet. Mentorerna har en viktig roll i vägledningen.

Individuell studievägledning ges av studievägledare och kopplas till söktider för ansökningar till andra skolor.


Tillgänglighet för deltagare med rörelsenedsättning

Skolornas lokaler är anpassade för deltagare med rörelsenedsättning. Det finns också tillgång till handikapptoalett. Dörröppningar och trappor är markerade med kontrastfärger.


Kvalitetssäkring av kurserna

Utvärderingar genomförs av all kursverksamhet, enligt folkhögskolans kvalitetsplan. Kvalitetsplanen ger en färdväg för både kvalitets- och utvecklingsarbete och bör ses i dess helhet.

Mentorssamtal genomförs regelbundet i alla kurser vilket är en viktig insats för både deltagares uppfattning om sina egna studier och kursen i dess helhet. Dessutom är regelbundna klassråd och skolråd en del av kvalitetssäkringen. Det är viktigt att komma ihåg att utvärderingar och utvecklingssamtal och mentorsamtal påverkar innevarande kurs, samt ligger som grund för planering av nästkommande kurs.

Dokument:


Riktlinjer för studieomdöme och behörighetsgivning (Allmän kurs)

Västerås folkhögskola har antagit ett eget dokument kring omdömessättning som tydliggör frågor som kopplas lokalt. De förtydliganden som görs motsäger inte de nationella dokumenten. Vi har förtydligat följande saker:

 • Våra egna rutiner
 • Vilka ska sätta omdömen?
 • Skolans hållning till snittvärdet 2,7+/-5%
 • Skolans syn på omdömessättningens riktlinjer

Är deltagaren inte nöjd med sitt studieomdöme kan man som deltagare vända sig till rektor och därefter skolans styrelse och begära en omprövning av studieomdömet. Begäran av omprövning ska motiveras och ske skriftligen senast två veckor efter erhållet studieomdöme.

Deltagaren skickar in sin begäran om omprövning med motivering till: rektor@vfhsk.se

Skolan ska hantera begäran om omprövning skyndsamt.

Studieomdömet kan inte överklagas till Folkbildningsrådet, Folkhögskolornas studeranderättsliga råd eller till annan instans.

Läs mer i skolans dokument:

Läs mer i nationella dokument från Folkbildningsrådet:


Ordningsfrågor frånvaro och sjukdom


Planerad frånvaro

All frånvaro påverkar uppnådd studietid oavsett orsak till frånvaron, även om den är beviljad. Det är viktigt att varje studerande har dialog med sin mentor om ev. frånvaro och alltid strävar efter att ta igen missade uppgifter.

 1. Planerad frånvaro för timmar skall begäras hos och kan beviljas av enskild lärare.
 2. Planerad frånvaro för hel eller flera dagar skall begäras hos mentor och kursansvarig. Kursansvarig beviljar ledigheten.
 3. Planerad frånvaro som sträcker sig över en vecka eller mer skall begäras hos kursansvarig Begäran om längre frånvaro ska begäras minst en vecka i förväg. Beslut om en veckas frånvaro eller mer tas av kursansvarig i samråd med rektor.

Sjukdom

Om man blir sjuk så måste man redan första sjukdagen anmäla sig. Vid kursstart får den studerande information om hur man lättast kommer i kontakt med skolan vid sjukanmälan. Den studerande måste också anmäla sig enligt de regler som CSN och Försäkringskassan har, beroende på vilken ersättning man har. Om man behöver stanna hemma för vård av barn ska detta också anmälas till skolan och dessutom enligt CSNs anvisningar.

Mer information


Regler angående närvaro

Närvaro är viktigt för oss som folkhögskola av pedagogiska- och rent allmänna skäl. För att erhålla studiemedel under pågående kurs, krävs att deltagaren studerar med normal studietakt. Om deltagaren ej gör detta, måste skolan meddela CSN efter terminens slut. Med normal studietakt menas att ha en närvaro på minst 80% och fullgöra sina uppgifter enligt studieplanen.

Mer information


Arbetsmiljöfrågor för en fungerande vardag


Arbetsmiljö

Västerås folkhögskola har en arbetsmiljöpolicy som berör alla på skolan, både personal och deltagare. Detta är en viktig fråga för skolan, såväl den fysiska som psykosociala arbetsmiljön. Arbetsmiljöfrågorna följs genom:

 • Regelbundna skyddsronder och skyddskommitté där deltagare ska vara representerade.
 • Studerandeskyddsombud bör finnas, väljs via Skolråd och skolan hjälper till med introduktion.
 • Tillbudsanmälan ska göras om deltagare tror att problemet kan bli större och orsaka en olycka. Skyddsombud eller kursansvariga kan hjälpa till med tillbudsrapport från deltagare.
 • När skolråd och klassråd genomförs ska arbetsmiljöfrågorna alltid finnas med som en punkt på dagordningen.
 • Årligen genomförs enkäter om hur deltagarna upplever studier på folkhögskolan. Det finns även frågor som kopplas till arbetsmiljön.

Dokument


Skolans lokaler

I skolans lokaler ska endast kursdeltagare och personal befinna sig. Skolans lokaler är låsta och deltagarna får en dörrkod. Det är inte tillåtet att lämna ut dörrkoden till utomstående eller att ta med sig anhöriga/vänner in i skolans lokaler. Vill man besöka skolan bokar man detta med lämplig personal beroende på besökets syfte.


Krishantering

Deltagare som fått vetskap om händelsen kontaktar mentor eller annan personal som i sin tur snarast meddelar rektor som aktiverar skolans krisgrupp.

Skolan följer upp och dokumenterar varje olycka/kris, inte enbart genom olycksfallsrapport.

Dokument


Likabehandlingsplan

 • Vid Västerås folkhögskola skall möjligheten till utbildning inte påverkas av kön, religion, sexuell läggning, funktionsnedsättning* eller etniskt ursprung.
 • Skolan skall verka för en jämn fördelning mellan kvinnor och män inom olika utbildningar. Antagning av nya deltagare skall alltid grundas på behörighet till utbildningen. Vid antagning ska jämställdhetsaspekten tas i beaktande. I ett enskilt fall då två sökande bedöms ha likvärdig behörighet skall det underrepresenterade könet i utbildningen prioriteras.
 • Skolan skall ha en arbetsmiljö som är öppen och respekterande.
 • Skolan verkar för en levande diskussion i vid bemärkelse om jämställdhetsfrågor.
 • Skolan eftersträvar en skola där alla får möjligheten att utvecklas efter sina förutsättningar.
 • Skolans personal skall föregå med gott exempel.

Sexuella trakasserier, mobbning eller annat som kan uppfattas som kränkande särbehandling accepteras inte och kan leda till att den kränkande förlorar sin utbildningsplats. Om tecken på kränkande särbehandling visar sig har skolan skyldighet enligt arbetsmiljölagen att vidta åtgärder. Den som känner sig kränkt skall alltid känna sig fri att vända sig till rektor, skolchef eller styrelse för att få hjälp.

*Funktionsnedsättning – Vi tar i beaktande att Västerås folkhögskola inte är specialiserade på funktionsnedsättning vilket gör att vi inte kan hjälpa alla till fungerande studier. Det finns folkhögskolor som är specialiserade på olika funktionsnedsättningar.


Alkohol- och drogpolicy

Västerås folkhögskola står för en alkohol- och drogfri miljö. Vid kursstart får antagen deltagare skriva på ”Västerås folkhögskolas alkohol och drogpolicy”. Det betyder att deltagaren accepterat skolans alkohol- och drogpolicy. Ansvariga för att skolans alkohol- och drogpolicy efterlevs är rektor, studierektor, arbetslagsledare och mentor.

Alkohol- eller drogpåverkade deltagare skickas hem av rektor/mentor/kursansvarig efter samtal och klargörande av att detta ej tolereras. Innan den som uppträtt påverkad återkommer i undervisning ska arbetslagsledare och/eller studierektor/rektor ha ett samtal med vederbörande om det inträffade. Därefter kan man återgå till undervisning eller beslut om andra åtgärder.  Därefter sker en planerad uppföljning av deltagaren.

Om deltagaren ska fortsätta studierna efter konstaterat problem är deltagaren skyldig att själv medverka till provtagning och kontakt med eventuella stödpersoner som knyts till deltagaren. Deltagaren är skyldig att själv medverka till rehabilitering, vilket är förutsättningen för att deltagaren ska fortsätta utbildningen. Hjälp och stöd erbjuds. Uppföljning av deltagaren fortgår så länge skolan bedömer det relevant.

Västerås folkhögskolas drogpolicy gäller för alla våra kurser. För deltagare på Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) och Etableringskurs förs i förekommande fall en dialog med Arbetsförmedlingen som kan ses som uppdragsgivare eftersom varje deltagare är inskriven som arbetssökande. Ett avskiljande innebär då att man skickas tillbaka till Af.

Dokument


Regler för användning av skolans datorer och Internet

Datorn är ett studieverktyg, den är alltså avsedd för skolarbete. I skolans olika lärsituationer skall deltagaren följa lärarnas instruktioner om hur och till vad datorn får användas. Om man som deltagare inte följer lärarens instruktioner, eller på annat sätt använder datorn så det stör lärandemiljön har läraren eller annan representant för skolan rätt att stänga av deltagaren från skolans nätverk eller återta datorn. För de kurser där dator lånas ut gäller att datorn ska tas med varje dag till skolan och om det inte görs kan den återtas.

När man lånar en dator från skolan skriver man på ett avtal som reglerar formerna för hur man använder, sköter och lämnar tillbaka datorn.

Dokument

Skolan använder plattformen Ping Pong. De som studerar på allmän kurs, fritidsledarutbildningen eller lärar- och elevassistentutbildningen får inloggningsuppgifter vid kursstart. Dessa inloggningsuppgifter är personliga och får ej lämnas ut till annan person.


Inlämnade studieuppgifter

Under hela studietiden förväntas deltagaren arbeta för att utveckla sina kunskaper med hjälp av pedagoger och mentor. Det betyder att man tar del av pedagogernas instruktioner och utför kursuppgifter efter egen förmåga. Det är aldrig tillåtet att plagiera text ur källor eller lämna in uppgifter utförda av annan person eller t.ex. AI. Detta anses bryta mot skolans värdegrund och kan leda till disciplinära åtgärder.


Studerandeförsäkring

Västerås folkhögskola har en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Länsförsäkringar. Försäkringen omfattar olycksskada som drabbar de försäkrade, deltagare på arrangerade kurser, under aktiviteter samt under den direkta färden till och från sådan aktivitet. Handläggare av försäkringsskador är kursansvarig och ekonom.


Studerandeinflytande

Vår folkhögskola arbetar aktivt med studerandeinflytande, som är en del av vår värdegrund. Som skola strävar vi efter en aktiv studerandekår.

Följande möten ingår i vårt arbete med studerandeinflytande:

 • Klassamtal (kontinuerligt)
  Klassamtalet tar upp för klassen gemensamma frågor och ses som en del av kursen. Närvaro är obligatorisk.
 • Skolråd (cirka 3 gånger per termin)
  Skolråd genomförs på varje plats där vi genomför folkhögskoleverksamhet. Det är önskvärt att representanter från studerandekåren, representanter från varje klass och representanter från personalen deltar. Skolans ledning är alltid representerad på Skolrådet.
 • Studerandekåren
  Studerandekåren utgörs av alla studerande. På varje plats finns möjlighet att välja en styrelse för studerandekåren där och bedriva lokalt studerandekårsarbete. Skolan verkar för och stödjer studerandekåren efter deras behov och önskemål.

Disciplinära åtgärder

Behovet av disciplinära åtgärder uppstår ibland, dock inte ofta. Att utgå från att mötet med deltagarna genom regelbunden uppföljning och samtal är en viktig del av skolans arbetssätt oavsett disciplinära åtgärder. När det gäller disciplinära åtgärder använder vi samtal, skriftlig varning och ytterst ett avskiljande eller att man frivilligt kommer överens om ett studieuppehåll.

Disciplinära åtgärder handlar huvudsakligen om:

1) Att man som deltagare bryter mot skolans policy med grund i värderingsfrågor.

2) Att man inte fullgör sina ekonomiska skyldigheter.

3) Att man har en återkommande hög frånvaro.

När man som deltagare bryter mot punkt 1 kan det handla om våld, hot om våld, trakasserier av andra deltagare och skolans personal, stöld, alkohol på skoltid, droganvändning eller medvetet förstörande av material som tillhör skolan eller deltagare. Punkt 2 handlar om att man inte fullgör sina betalningar, exempelvis terminsavgifter eller kostnader för skadat eller saknat material.

Åtgärder när man brutit mot punkt 1 eller 2:

 1. Muntligt samtal och varning. Görs av mentor eller motsvarande och dokumenteras.
 2. Skriftlig varning. Utfärdas i samråd med berörda där ytterst rektor är ansvarig för beslutet. Där framgår det vad som orsakat varningen, att vederbörande blir avskild från skolan om det upprepas och vilken insats deltagaren måste göra.
 3. I allvarliga fall kan en deltagare bli avstängd omedelbart, för en begränsad tid, utan att först få en varning. Det kan vara nödvändigt att utreda en fråga där deltagaren inte är på plats eller att deltagaren behöver tänka kring sin handling. Beslut om detta fattas av berörd personal i samråd med rektor som ytterst ansvarig. En avstängning ska följas antingen av en återkomst till studierna med en skriftlig varning eller ett avskiljandebeslut.
 4. Avskiljning beslutas om åtgärderna i någon av de tre föregående punkterna inte efterlevts. Beslut fattas av rektor och sker skriftligt

Åtgärder när man brutit mot punkt 3

När en deltagare på allmän eller särskild kurs har för hög frånvaro, oavsett orsak, sker följande:

 1. Muntlig eller skriftlig kommunikation genom mentor eller motsvarande med deltagaren om den höga frånvaron. Kan innebära att deltagaren själv inser att det inte fungerar att studera.
 2. a) Skriftlig överenskommelse. Ett avtal med ett tydligt och tidsbegränsat krav på att öka närvaron. När överenskommelse delas ut via vår skolplattform Ping Pong anses den gälla oavsett om deltagaren fysiskt skrivit under eller ej.
  eller
  b) Skriftlig varning om avskiljning om frånvaron bedöms vara synnerligen hög utan intyg. Skolan har rätt att kräva läkarintyg.
 3. Om den skriftliga överenskommelsen inte hålls eller läkarintyg inte inkommer avskiljs deltagaren. Vid hög frånvaro kan avskiljning ske under pågående termin eller genom att återantagning till nästa termin ej sker och platsen ges till annan sökande.

Avskiljande kan överklagas skriftligen till rektor där frågan bereds och svar ges. Om deltagaren inte är nöjd med beslutet kan skriftlig överklagan göras till skolans styrelse. I tredje steget, om deltagaren inte är nöjd, kan deltagaren skriftligen överklaga till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR. Mer information om folkhögskolornas studeranderättsliga råd.

För deltagare på Arbetsmarknadskurser som Etablering och SMF rapporterar skolan direkt till Arbetsförmedlingen om deltagaren har återkommande frånvaro eller varit borta mer än 5 dagar i följd.


Sekretessfrågor


Tystnadsplikt

Folkhögskolan utgår från att vi arbetar med vuxna människor. I sekretesshänseende innebär det att man söker till folkhögskola, börjar studera och finns på skolan som en vuxen person. Det innebär att frågor rörande en enskild studerande inte får ges till stödpersoner eller anhöriga eller andra studerande. Myndigheter kan i förekommande fall begära in upplysningar. Uppgifter om studerande till stödpersoner eller anhöriga kan lämnas om den studerande medgivit att kontakt får tas med skolan. Tystnadsplikten är viktig för skolan.

Folkbildningsrådet skriver i villkor för statsbidrag: ”Folkhögskola ska säkerställa:

att personalen beaktar att tystnadsplikt gäller i verksamheten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.”


Deltagarregister

Varje deltagare samtycker, i samband med ansökan, att registreras med personuppgifter i folkhögskolans deltagarregister. Registret används för att lämna uppgifter till SCB, CSN och Folkbildningsrådet samt för att ge information till deltagarna.

Folkhögskolorna är skyldiga att till SCB, CSN och Folkbildningsrådet lämna uppgifter om deltagarnas personnummer, utbildningsbakgrund, folkbokföringslän, studietid, om studierna bedrivits i normal takt, eventuella studiehinder samt vilka behörigheter som uppnåtts.

Generellt sparar inte skolan uppgifter om deltagare mer än det som är kopplat till myndighetsansvaret.


Uppgifter under studietiden

Uppgifter om den studerandes studier, genom uppföljning av studieplanen, är tillgänglig för berörd skolledning, pedagoger och den studerande. Viktig information angående en studerande som kan beröra flera pedagoger ska delges till berörda.