april 2019

Publicerat: 28 april

Miljö och klimat – Agenda 2030, distanskurs

global goals moving

Agenda 2030 – Miljö och klimat är en fortbildningskurs för dig som berörs och har intresse av de globala målen och som behöver stärka dina kompetenser inom området.

Omfattning

Kursen är på deltid och går att kombinera med ditt arbete eller studier, men går även att läsa som fristående kurs, eller komplettera studier på Allmän kurs, och Allmän kurs distans.

Det finns utrymme för dig att tillsammans med läraren utforma kursen så att den passar just dig och de kunskapsområden du vill fokusera på. Kursen bedrivs på distans i två terminer utan fysiska träffar.

För att kunna delta i kursen behöver du:

  • Datavana
  • Dator med internetuppkoppling.
  • Kunna vara uppkopplad cirka två gånger i veckan. Mycket av skolarbetet kan dock göras då man är nedkopplad. Du får en inledande introduktion i Pingpong, kommunikationssystemet som används i kursen.
  • Kunna läsa och skriva på svenska.
  • Läsa och förstå engelska, eftersom några källor som hänvisas till är på engelska.

Skolträffar

Det bärande elementet i kursen är gemensamma diskussioner på nätet i Pingpong.

Varje måndag kl 10-12 genomförs lektioner via Zoom. Deltagandet på dessa är frivilligt. En gång i månaden genomförs även frivilliga kvällslektioner via Zoom.

Syfte

Kursen ska ge dig fördjupade kunskaper i klimat– och miljövetenskap och sambandet med samhällsfrågor, kopplat till FN:s globala mål.

  • Hur kan jag i min nuvarande eller framtida yrkesroll jobba för att vi uppnår målen i Agenda 2030?
  • Hur kan jag i min vardag förhålla mig till och bidra till att målen uppnås?

Motivering

Agenda 2030 slår fast att vi ska skydda planeten från att förstöras, genom hållbar konsumtion och produktion, genom att förvalta naturresurserna och vidta åtgärder mot klimatförändringarna. Enligt den FN-resolution som trädde i kraft 1 januari 2016 ska målen i Agenda 2030 vägleda de beslut som tas. www.globalamalen.se

Agenda 2030 genomsyrar miljöpolitiken. För att klara samhällets miljömål och företagens miljöanpassning krävs det att medarbetare har kunskaper om miljö och klimat. Du som deltagare får de kunskaper som behövs för att i din yrkesroll utvecklas och lära dig mer om hur vi ska uppfylla målen i Agenda 2030.

I kursen Miljö och Klimat Agenda 2030 fokuserar vi på följande av de totalt 17 målen

Mål 2. Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk.

Mål 6. Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.

Mål 7. Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.

Mål 12. Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Mål 13. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Mål 14. Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling.

Mål 15. Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

De andra målen berörs på ett mer övergripande plan.

Lärandemål

Efter kursen ska deltagaren kunna

  1. Förstå sambandet mellan de berörda Agenda 2030 målen och samhällsfrågor på personlig, lokal, regional och global nivå.
  2. Ge exempel på hur en kan minska sin negativa miljö- och klimatpåverkan både i sin vardag och eventuella yrkesroll.

Den pedagogiska tanken

Miljö och Klimat Agenda 2030 är en folkhögskolekurs som genomförs helt på distans. Plattformen för samtal är diskussionsforumet i Pingpong samt zoom-möten. Folkhögskolans pedagogik betonar aktivt deltagande, samtal och gemensamt lärande i grupp. Kursen anpassas efter deltagarnas förkunskaper och erfarenheter. Genom att involvera deltagarna i utformningen av kursen får de stora möjligheter att själva påverka den.

Det är bra att känna till vad folkbildning är när du läser på folkhögskola. Det skiljer sig från vanligt universitet och högskola. Läs mer här: https://www.folkbildningsradet.se/om-folkbildning/. Där står bland annat:

Anpassat, aktivt lärande. Folkbildningens pedagogik handlar om att anpassa kurser efter deltagarnas förutsättningar och behov. Det betyder att folkbildningens deltagare har stort inflytande över vad och hur de ska lära sig. Det är därför vi inom folkbildningen gärna använder just ordet “deltagare” om de som studerar, eftersom det ordet betonar ett aktivt lärande. Deltagarna söker och bygger sin egen kunskap: genom dialog, interaktion och reflektion.

Om läraren

Kursledaren Vivi Båvner är folkhögskolepedagog med en master i miljö och utveckling. Flerårig erfarenhet av miljökurser och skapare av återbruksworkshopen Pimp my trash. Nominerades 2011 till årets miljöhjälte av Världsnaturfonden för sitt arbete med Bjussa.se, en gratis förmedlingssida på internet. Nominerades 2019 av Klimatrådet i Västmanland för sitt miljöengagemang. Levde ett år som volontärarbetare, för att i praktiken testa hur en radikalt kan minska sitt ekologiska fotavtryck.

Länk till artikel på sidan Förbundet Agenda 2030.

Länk till VAFAB Miljö tidningen Cirkulera. Se sidan 15.

Länk till artikel i Fagersta-Posten 2015 om volontäråret.

Yrkesområde

Fortbildningskursen passar för alla, oavsett yrke.

Platsfördelning och urval

När det finns fler behöriga sökande än platser sker ett urval. I urvalet ges förtur till sökande bosatta i Västmanland.

Film där en deltagare berättar om kursen